Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół
  Nr 3 w Kłobucku z siedzibą przy ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck jest: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Magdalena Wasilewska,

adres e-mail: iod-mw@powiatklobucki.pl.

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w związku z realizacją przez podmiot  zadań publicznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi podmiotu, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku;
 • realizacji umów zawartych z innymi podmiotami;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.
 1. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PDFKlauzula informacyjna - Zespol Szkol Nr 3 w Klobucku.pdf (98,00KB)