Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-08-22.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • filmy (opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej), które nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.
  • większość publikowanych dokumentów ma formę PDF utworzonych ze skanów dokumentów źródłowych,
  • pliki, wytworzone przez podmioty inne niż Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku, przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów dokumentów
  • treści archiwalne, które nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • mayp, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-19.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marek Tomza, zskosinski@bcyberia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 317 26 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-100 Kłobuck, ul. ks. Ignacego Skorupki 46
Tel.: +48343172652
Faks: +48343172652
E-mail:
Strona internetowa: www.zskosinski.edupage.org

Dostępność architektoniczna

1.     Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli:
 Główne wejście do budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku jest usytuowane od ulicy ks. I. Skorupki 46. Wejście jest zadaszone i wykonane z czterech stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły usytuowane jest wejście od strony boiska szkolnego wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
2.     Dostępność korytarzy, schodów i wind:
 W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są wykonane zgodnie z prawem budowlanym. W budynku szkoły, obejmującym sutereny, parter i piętro, nie ma windy ani platformy schodowej, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Szkoła jest wyposażona w schodołaz.
W budynku nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
3.     Miejsce i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 Na terenie przyległym do budynku, przed wejściem głównym do szkoły,  znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
4.     Prawo wstępu z psem asystującym
 Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.